การคำนวนสกรู (Scerw) ชนิดต่างๆ

การคำนวนสกรูชนิดต่างๆ

การคำนวณสกรู ที่ใช้ในการยึดแผ่น Metal  sheet

1. การคำนวนสกรู 2" ต้องรู้จำนวนแปที่จะมุงแผ่นว่ามีกี่แป ( จำนวนแป x สกรู 2 ตัว x จำนวนแผ่น)
2. การคำนวนสกรู 3/4" (เจาะ) ใช้ยึดท้องลอนแปตัวบนสุด (สกรู 3 ตัว x จำนวนแผ่น)
3. การคำนวนสกรู 3/4" (แหลม) ใช้ยึดแผ่นครอบสันกับสันลอน (สกรู 8 ตัว x จำนวนเมตร)
4. การคำนวนสกรู 3/4" (เจาะ) ใช้ยึดเกล็ดช่องลม (Louver) กับ คอนเน็กเตอร์ (Connector) (สกรู 2 ตัว x จำนวน Connector)
5. การคำนวนสกรู 3/4" (แหลม) ใช้ยึดแผ่นครอบต่างๆ(Flashing) (สกรู 4 ตัว x จำนวนเมตร)
6. ต้องรู้ขนาดของแปใช้แป C เท่าไรเพื่อที่จะได้ใช้ในการผลิตครอบข้าง